ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าววันนี้

เวลา หัวข้อข่าว Download
ไม่พบข้อมูล

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
08 ม.ค. 2020 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
31 ต.ค. 2019 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563
31 ต.ค. 2019 กำหนดวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
31 ต.ค. 2019 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)
29 ส.ค. 2019 แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
20 ส.ค. 2019 แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่และแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
14 ส.ค. 2019 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติมวันจ่ายเงินปันผล-2)
14 ส.ค. 2019 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เพิ่มเติมวันที่จ่ายเงินปันผล)
09 พ.ค. 2019 หนังสือแจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 เม.ย. 2019 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
เงินปันผล


ปี 2557 ปี 2556
เงินปันผลจ่าย (บาท :หุ้น) 0.08 0.10


การประชุมผู้ถือหุ้น


หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น / วิธีการเสนอวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557


หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2555
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้ง1/2555
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้ง1/2554


วีดิทัศน์งานประชุมผู้ถือหุ้น Download
วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานทางการเงิน


รายงานทางการเงิน Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่            :    90/9 หมู่ 1 ถ.ปูเจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์      :    02-017-9999 ต่อ 200

โทรสาร:       :    02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222

อีเมล์            :    waewta@tmill.co.th

หากคุณมีคำแนะนำ หรือ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุนและการเงินของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) 

กรุณาส่งคำแนะนำ หรือ ข้อคิดเห็นมาที่อีเมล์ waewta@tmill.co.th

แบบ 56-1


แบบ 56-1 Download
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555
รายงานประจำปี


รายงานประจำปี Download
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
บทวิเคราะห์หุ้น


บทวิเคราะห์หุ้น Download
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้ง1/2555
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้ง1/2554
วีดิทัศน์งานประชุมผู้ถือหุ้น


วีดิทัศน์งานประชุมผู้ถือหุ้น Download
วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2555
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น / วิธีการเสนอวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น


หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น / วิธีการเสนอวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น,การเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
แบบฟอร์มลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงงาน


แบบฟอร์มลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงงาน Download
แบบฟอร์มลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงงาน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) 274,508,840 68.86
2 นายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี 7,000,800 1.76
3 นายวิบูลย์  เสรีโยธิน 4,103,700 1.03
4 นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ 3,909,500 0.98
5 นายประเสริฐ คงช้าง 3,542,000 0.89
6 นางนุศรา เพียรสุภาพ 3,144,471 0.79
7 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด 2,945,093 0.74
8 นางสรัตนา ลือชัยประสิทธิ์ 2,800,005 0.70
9 นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ 2,640,000 0.66
10 นายอินทรัตน์ วงค์ศรี 2,100,000 0.53

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 0.5% 306,694,409 76.94
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 91,969,652 23.06

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 398,664,061 100.0ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล


ปี
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)
2555
0.43
0.15
34.88%
2556
0.22
0.10
45.45%
2557
0.18
0.08
44.44%
2558
0.19
0.08
42.11%
2559
0.20
0.15
75.00%
2560
0.31
0.18
58.06%
2561
0.30
0.30
100.00%
2562
0.12
0.08
66.67%


เงินปันผล


ปี 2557 ปี 2556
เงินปันผลจ่าย (บาท :หุ้น) 0.08 0.10


นโยบายการจ่ายเงิน

    บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A)


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) Download
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q3-62
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q2-62
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q3-61
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q2-61
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q1-61
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q4-60
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q3-60
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q2-60
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q4-59
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q2-59
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q3-58
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q2-58
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q1-58
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q3-57
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q2-57
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q1-57
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q4-56
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q2-56
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q1-56
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน20% Q4-55
รายงานทางการเงิน


รายงานทางการเงิน Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553